1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. SGK’ya borcu olanlar müjde !
SGK’ya borcu olanlar müjde !

SGK’ya borcu olanlar müjde !

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Balakan, devam etmekte olan, 6552 sayılı kanunla getirilen yapılandırma konusunda merak edilen bütün soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtladı

A+A-
Haberi Dinle

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Balakan, devam etmekte olan, 6552 sayılı kanunla getirilen yapılandırma konusunda merak edilen bütün soruları ayrıntılı bir şekilde yanıtladı.

Balakan açıklamasında şunları söyledi;

“Öncelikle davetimize icabet ederek bugünkü toplantımıza katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, sizleri şahsım ve Kurumum adına saygıyla selamlıyorum.

Malumlarınız olduğu üzere Kurumumuza borcu bulunan ve ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen vatandaşlarımızın ödeme kabiliyetini artırabilmek amacıyla zaman zaman ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırma fırsatları sağlanmaktadır.

Bundan önce, 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurum alacaklarının yapılandırılması hakkındaki 6552 sayılı Kanunla bu ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Bu kapsamdaki taksitler hala devam etmektedir.

Bu defa, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmayanlar, yapılandırması bozulanlar ve yeni oluşan borçlar için 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanunla yeni bir fırsat verilmiştir.

Borçlularımıza önemli avantajlar sağlayan gerçekten bir fırsat olarak değerlendirebileceğimiz bu düzenleme hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.

Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup, 30 Haziran 2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, idari para cezaları.

Kurumumuzca başka kurumlar adına tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarını kapsamaktadır.

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 30 Haziran 2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresinde tamamen ödenmesi halinde borç aslının tamamı ile hesaplanan Yİ-ÜFE nin  %50 sinin ödenmesi halinde diğer feri alacaklar terkin edilecektir.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getirilmiştir.

Yapılandırılan borçlar; peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir. Yapılandırmaya esas tutarlara;

Altı eşit taksit için (1,045),

Dokuz eşit taksit için (1,083),

Oniki eşit taksit için (1,105),

Onsekiz eşit taksit için (1,15)  oranında vade farkı uygulanacaktır.           

İl Özel İdareleri, Spor Kulüpleri ve  Belediyelerin Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Yapılandırılan Borçlar;

İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı (36) eşit taksitte ödenebilir.

Bu takdirde yapılandırmaya esas tutarlara;

Yirmidört taksit için (1,194), Otuz taksit için (1,238), Otuzaltı taksit için (1,318)  oranında vade farkı uygulanacaktır.

Belediyeler

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami (144) eşit taksitte ödenebilecektir.

Bu taksitler %40 oranı dikkate alınmaksızın genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların %50’sini geçemeyecek.

Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir.

Altı eşit taksit için (1,032), Dokuz eşit taksit için (1,053),

Yirmidört eşit taksit için (1,109), Otuzaltı eşit taksit için (1,19)

Oniki eşit taksit için (1,064), Onsekiz eşit taksit için (1,086)

oranında vade farkı uygulanacaktır.

İdari Para Cezaları Ne Oluyor?

İdari Para Cezası Borç Asıllarının % 50’si ile Buna İlişkin Gecikme Tutarları Terkin Edilecektir.

30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup 19 Ağustos 2016 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenler, borcu yoktur yazısı alabilecek, bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerine uğramayacak ve teşviklerden yararlanabileceklerdir.

Yapılandırma ile Genel Sağlık Sigortalılarına Ne Sağlamaktadır?

Genel Sağlık sigortalılardan gelir testi yaptırmamış olanlara 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat etme ve yeni belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primi ödeme imkânı sağlanmıştır.

Ayrıca genel sağlık sigortalıları, 31 Ocak 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde 30 Haziran 2016 ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamlarının silinerek borç aslını peşin veya oniki eşit taksitte ödeyebilecektir. Peşin ödeme veya taksitle ödemede ilk taksit altı ay içinde ödenecektir.

Diğer Hususlar

             Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla ve 30/06/2016 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının ilk taksit ödeme süresi içinde (ilk taksitin veya peşin ödeme tutarını) ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın % 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş fer’i borçlar için de peşin ve taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir.

             Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılacaklardır.

             Borçlarını yapılandıran işverenler, borcu yoktur yazısı alabilecek, bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerine uğramayacak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek ve teşviklerden yararlanabileceklerdir.

             Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak

             Kanun kapsamından çıkmış işyerlerine ait 31/12/2014 tarihi veya öncesine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik primi ve idari para cezalarının asılları toplamı 50 Türk Lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferileri ve aslı ödenmiş feri alacaklardan 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vaz geçilmiştir.

             6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçlar ile 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış borçların kalan taksit tutarı talep halinde yapılandırılabilecektir.

             Ödenmiş taksitler taksitlendirme usullerine göre mahsup edilecektir.

             Bağkur ve GSS sigortalıları borçlarını yapılandırdığı tarihten sonraki cari aylardan 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi kaydıyla kendileri ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.

Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi

             Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi,

             Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

             Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi (ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi)halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecektir.

             Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

Ne Zaman Başvurulabilir? İlk Ödeme (Peşin/Taksit) Ne Zaman Yapılacak?

(GSS hariç) Başvuru Süresi; Tüm borçlular için Son Tarih:  31 Ekim 2016

Peşin/ilk taksit ödeme Süresi; Son Tarih: 2 Ocak 2017

GSS Sigortalıları için Süreler:

Daha Önce Gelir Testine Müracaat Etmeyenler İçin Gelir Testine Müracaat: 2 Ocak 2017

GSS için Borç Yapılandırma Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2017

GSS için Peşin/ilk taksit ödeme Süresi; Son Tarih:  28 Şubat 2017    

Yapılandırma müracaatları nerelere yapılabilir?

e-Sigorta, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine veya posta yoluyla yapılabilecektir.

Yapılandırılan borçlar, taksit tutarları ve ödeme vadeleri prim ödeme yükümlülerince internet üzerinden görüntülenebilecektir.

Ayrıca şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarımızdan emeklilik şartlarını tamamlamış olup borç nedeniyle emekli olamayanların uygun şartlarda kredi alarak borçlarını ödeme imkânlarını sağlamak için Kurumumuz bir bankayla anlaşma yapacak olup bu çalışma tamamlandığında detaylı bilgi kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

Sağlanan bu güzel imkânlarından tüm prim borçlularımızın yararlanmasını, kendilerine uzatılan bu ele olumlu bir şekilde yaklaşmalarını tavsiye ediyor. İlimize sosyal güvenlikli günler diliyoruz.” dedi.